Những Set Đồ ” Bling Bling Là Gì, Nghĩa Của Từ Bling, Bling Bling Nghĩa Là Gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ mister-map.com.

Đang xem: Bling bling là gì

Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Xem thêm: Sonar Là Gì ? Ứng Dụng Và Tác Động Của Sonar Đến Sinh Vật Biển

used to describe jewellery or decoration that attracts attention because it is very noticeable and looks expensive:
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
Indeed, paying homage to fashion is a major contribution whether it is “bling” jewellery, baggy jeans, etc., or displaying the “in-yer-face” attitude.
The first 100 dolls in the 2005 version came with a special small diamond chip in his bling necklace.
Excessive consumerism and an obsession with bling are certainly not confined to any particular demographic.
In his hands, abandoned debris or kitsch is quixotically plasticized into a brand of postminimalist sculpture with a seductive touch of bling.
He”s the kind of kid who gets his allowance in cash, not stock options; finding himself amid all this bling and stardom is intimidating.
Likewise, hip hop culture has popularised the slang term blingbling, which refers to ostentatious display of jewellery by men or women.
In this game you play one on one matches against other ballers to gain points which you can use to buy cars, bling, clothes etc.

*

*

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.

Xem thêm: Operation Staff Là Gì ? Bí Ẩn Của Phòng Kế Hoạch Và Kinh Doanh

Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts