Biến Cố Xung Khắc Là Gì ? Bài Tập Biến Cố Xung Khắc Cực Hay, Chi Tiết

Với mỗi sự kiện 

*

 đều có duy nhất một tập hợp ({Omega _A}) là tập hợp các kết quả thuận lợi cho sự kiện 

*

 hay nói cách khác làm cho sự kiện 

*

 xảy ra. Ta đồng nhất 

*

 với 

*

. Khi đó 

*

chính là tập hợp các kết quả thuận lợi cho 

*

. Ta thấy

*

 là một tập con của không gian mẫu 

*

, và ta gọi 

*

 là một biến cố. Như vậy mỗi tập con 

*

 của không gian mẫu 

*

 được gọi là một biến cố. Ta thường dùng các chữ cái in hoa 

*

 để ký hiệu biến cố.

Đang xem: Biến cố xung khắc là gì

Ví dụ

Gieo con xúc sắc một lần, đây là một phép thử ngẫu nhiên với không gian mẫu 

*

, trong đó 

*

 là kết quả: “Xuất hiện mặt 

*

 chấm”. Xét sự kiện 

*

: “Số chấm trên mặt xuất hiện là một số chẵn”. Ta thấy rằng việc xảy ra hay không xảy ra sự kiện 

*

 tùy thuộc vào kết quả của phép thử. Sự kiện 

*

 xảy ra khi và chỉ khi kết quả của phép thử là 2, hoặc 4, hoặc 6. Các kết quả này được gọi là các kết quả thuận lợi cho 

*

. Gọi 

*

 là tập hợp tất cả các kết quả thuận lợi cho 

*

, khi đó 

*

, đó là một tập con của 

*

.

Mỗi biến cố 

*

 được đồng nhất với tập hợp tất cả các kết quả thuận lợi cho 

*

 là 

*

. Do đó ta có thể viết

*

2) Các loại biến cố

Trong thực tế ta có thể gặp các loại biến cố sau đây:

*

 Biến cố chắc chắn là biến cố luôn luôn xảy ra khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên, biến cố này trùng với không gian mẫu 

*

.Ví dụ: Tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm 

*

” thì 

*

 là biến cố chắc chắn.

*

 Biến cố không thể là biến cố không bao giờ xảy ra khi thực hiện phép thử ngẫu nhiên. Biến cố không thể được ký hiệu là 

*

.

Ví dụ: Tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “ Xuất hiện mặt 7 chấm” thì 

*

 là biến cố không thể.

3) Quan hệ giữa các biến cố

a) Quan hệ kéo theo

Biến cố 

*

 được gọi là kéo theo biến cố 

*

 và ký hiệu 

*

 hoặc 

*

 nếu 

*

 xảy ra thì 

*

 xảy ra.

Ví dụ: Khi tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt có chấm số chấm 

*

”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt có chấm số chấm 

*

”. Ta thấy nếu 

*

 xảy ra thì 

*

 cũng xảy ra. Do đó biến cố 

*

 kéo theo biến cố 

*

.

b) Biến cố đối

Biến cố đối của biến cố 

*

 được kí hiệu là 

*

 và được xác định như sau: 

*

 xảy ra khi và chỉ khi 

*

 không xảy ra.

Ví dụ: Khi tung một con xúc xắc. Gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt chẵn chấm”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt lẻ chấm”. Rõ ràng 

*

 và 

*

 là hai biến cố đối nhau.

c) Tổng của các biến cố

Tổng của hai biến cố 

*

 và 

*

 là biến cố được ký hiệu 

*

. Biến cố 

*

 xảy ra khi ít nhất có một trong hai biến cố 

*

 và 

*

 xảy ra.

Xem thêm: Cho Nick Ngọc Rồng Online Mới Nhất 2019, Ch㺠Bã© RồNg Online

Ví dụ: Chọn ngẫu nhiên từ hai lớp 10A, 10B mỗi lớp một học sinh. Gọi 

*

 là biến cố: “Bạn chọn từ lớp 10A là nam” , 

*

 là biến cố: “Bạn chọn từ lớp 10B là nam” và C là biến cố: “Chọn được học sinh nam”. Rõ ràng biến cố 

*

 xảy ra khi có ít nhất một trong hai biến cố 

*

 và 

*

 xảy ra. Vậy 

*

.

Nếu 

*

 là các biến cố thì tổng của chúng là biến cố xảy ra nếu ít nhất có một biến cố nào đó trong các biến cố 

*

 xảy ra. Ta kí hiệu tổng của 

*

 là 

*

 hoặc 

*

.

d) Tích của các biến cố

Tích của hai biến cố 

*

 và 

*

 là biến cố xảy ra nếu cả hai biến cố 

*

 và 

*

 đều xảy ra. Ta kí hiệu tích của hai biến cố 

*

 và 

*

 là 

*

.

Ví dụ: Tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt có chấm số chấm 

*

”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt có chấm số chấm 

*

” và 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt 4 chấm”. Ta thấy rằng biến cố 

*

 xảy ra khi và chỉ khi hai biến cố 

*

 và 

*

đều xảy ra. Do đó 

*

.

Tích của các biến cố 

*

 là một biến cố xảy ra nếu tất cả các biến cố 

*

 đều xảy ra. Ta kí hiệu tích của 

*

 là 

*

 hoặc 

*

.

e) Hai biến cố tương đương

Hai biến cố 

*

 và 

*

 gọi là tương đương nếu 

*

 và 

*

. Khi đó ta kí hiệu 

*

.

Ví dụ: Khi tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt 5 chấm”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt lẻ chấm lớn hơn 3”. Ta thấy nếu 

*

 xảy ra thì 

*

 cũng xảy ra và ngược lại nếu 

*

 xảy ra thì 

*

 cũng xảy ra. Vậy 

*

.

f) Biến cố xung khắc

Hai biến cố 

*

 và 

*

 được gọi là xung khắc nếu chúng không thể đồng thời xảy ra, nghĩa là 

*

 là biến cố không thể, 

*

.

Xem thêm: Pre-Alert Là Gì – Công Việc Của Một Nhân Viên Chứng Từ Logistics

Ví dụ: Tung một con xúc xắc, gọi 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt có chấm số chấm 

*

”, 

*

 là biến cố: “Xuất hiện mặt có chấm số chấm 

*

”. Ta thấy hai biến cố 

*

và 

*

 không cùng xảy ra, do đó 

*

 và 

*

 là hai biến cố xung khắc.

Related Posts