Nghĩa Của Từ Assertion Là Gì, Code Ví Dụ Junit Với Assertions

Assertions JUnit

Ở ví dụ đầu tiên (JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse) chúng ta dùng assertFalse,assertTrue để kiểm tra kết quả cho từng trường hợp với mong muốn kết quả trả về là false, hoặc true.

Vậy với những trường hợp kết quả mong muốn không phải là boolean (true, false) mà là String, byte, Object… thì ta sẽ dùng assertEquals, assertArrayEquals…

Đó chính là assertions trong JUnit, assertions chính là những method dùng để kiểm tra kết quả của đơn vị cần test có đúng với mong đợi không.

Với mỗi loại kết quả đầu ra ta có một method assert tương ứng.Như so sánh đối tượng, so sánh mảng, kiểm tra null…

Code ví dụ assertions JUnit

Định dạng của các method assert sẽ là assert(expecteds_value, actuals_value) hoặc assert(message, expecteds_value, actuals_value) với message là dữ liệu in ra nếu assert thất bại

import static org.hamcrest.CoreMatchers.allOf;import static org.hamcrest.CoreMatchers.anyOf;import static org.hamcrest.CoreMatchers.both;import static org.hamcrest.CoreMatchers.containsString;import static org.hamcrest.CoreMatchers.equalTo;import static org.hamcrest.CoreMatchers.everyItem;import static org.hamcrest.CoreMatchers.hasItems;import static org.hamcrest.CoreMatchers.not;import static org.hamcrest.CoreMatchers.sameInstance;import static org.hamcrest.CoreMatchers.startsWith;import static org.junit.Assert.assertArrayEquals;import static org.junit.Assert.assertEquals;import static org.junit.Assert.assertFalse;import static org.junit.Assert.assertNotNull;import static org.junit.Assert.assertNotSame;import static org.junit.Assert.assertNull;import static org.junit.Assert.assertSame;import static org.junit.Assert.assertThat;import static org.junit.Assert.assertTrue;import java.util.Arrays;import org.hamcrest.core.CombinableMatcher;import org.junit.Test;public class AssertTests {

Đang xem: Assertion là gì

Test public void testAssertArrayEquals() { byte<> expected = “trial”.getBytes(); byte<> actual = “trial”.getBytes(); assertArrayEquals(“failure – byte arrays not same”, expected, actual); }
Test public void testAssertEquals() { assertEquals(“failure – strings are not equal”, “text”, “text”); }
Test public void testAssertFalse() { assertFalse(“failure – should be false”, false); }
Test public void testAssertNotNull() { assertNotNull(“should not be null”, new Object()); }
Test public void testAssertNotSame() { assertNotSame(“should not be same Object”, new Object(), new Object()); }
Test public void testAssertNull() { assertNull(“should be null”, null); }
Test public void testAssertSame() { Integer aNumber = Integer.valueOf(768); assertSame(“should be same”, aNumber, aNumber); } // JUnit Matchers assertThat

Xem thêm: Off-Road Là Gì Và Cần Lưu Ý Những Gì Khi Lái Xe Offroad? Xe Offroad Là Gì

Test public void testAssertThatBothContainsString() { assertThat(“albumen”, both(containsString(“a”)).and(containsString(“b”))); }
Test public void testAssertThatHasItems() { assertThat(Arrays.asList(“one”, “two”, “three”), hasItems(“one”, “three”)); }
Test public void testAssertThatEveryItemContainsString() { assertThat(Arrays.asList(new String<> { “fun”, “ban”, “net” }), everyItem(containsString(“n”))); } // Core Hamcrest Matchers with assertThat
Test public void testAssertThatHamcrestCoreMatchers() { assertThat(“good”, allOf(equalTo(“good”), startsWith(“good”))); assertThat(“good”, not(allOf(equalTo(“bad”), equalTo(“good”)))); assertThat(“good”, anyOf(equalTo(“bad”), equalTo(“good”))); assertThat(7, not(CombinableMatcher.either(equalTo(3)).or(equalTo(4)))); assertThat(new Object(), not(sameInstance(new Object()))); }
Test public void testAssertTrue() { assertTrue(“failure – should be true”, true); }}Kết quả:

*

Okay, Done!

Assertions là gì? Code ví dụ JUnit với Assertions mister-map.com

References:

https://github.com/junit-team/junit4/wiki

This entry was posted in JUnit and tagged junit. Bookmark the permalink.

Điều hướng bài viết

Xem thêm: trò chơi shizuka

← JUnit là gì? Ví dụ JUnit với Eclipse +Maven

Related Posts