appreciate là gì

Đang xem: Appreciate là gì

1 Tiếng Anh 1.1 Cách phát âm 1.2 Ngoại động từ 1.2.1 Chia động từ 1.3 Nội động từ 1.3.1 Chia động từ 1.4 Tham khảo

<ə.ˈpri.ʃi.ˌeɪt>

Ngoại động từ < sửa>

appreciate ngoại động từ /ə.ˈpri.ʃi.ˌeɪt/

Đánh giá. Đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Thấy rõ, nhận thức; sâu sắc. to appreciate the value of… — đánh giá đúng giá trị của… to appreciate the difficulties of the situation — thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, đánh giá chung những khó khăn của tình hình to appreciate the necessity — thấy rõ được sự cần thiết Biết thưởng thức, biết đánh giá. Cảm kích. I greatly appreciate your kindness — tôi rất cảm kích lòng tốt của anh Nâng giá, tăng giá trị (của cái gì). Chia động từ < sửa>

Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to appreciate Phân từ hiện tại appreciating Phân từ quá khứ appreciated Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại appreciate appreciate hoặc appreciatest¹ appreciates hoặc appreciateth¹ appreciate appreciate appreciate Quá khứ appreciated appreciated hoặc appreciatedst¹ appreciated appreciated appreciated appreciated Tương lai will/shall² appreciate will/shall appreciate hoặc wilt/shalt¹ appreciate will/shall appreciate will/shall appreciate will/shall appreciate will/shall appreciate Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại appreciate appreciate hoặc appreciatest¹ appreciate appreciate appreciate appreciate Quá khứ appreciated appreciated appreciated appreciated appreciated appreciated Tương lai were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — appreciate — let’s appreciate appreciate —

Xem thêm: Vozer Là Gì – Làm Thế Nào Để Đạt Chuẩn Vozer Ạ

Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Nội động từ < sửa>

appreciate nội động từ /ə.ˈpri.ʃi.ˌeɪt/

Lên giá (hàng hoá… ), tăng giá trị. Chia động từ < sửa>
appreciate
Dạng không chỉ ngôi Động từ nguyên mẫu to appreciate Phân từ hiện tại appreciating Phân từ quá khứ appreciated Dạng chỉ ngôi số ít nhiều ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại appreciate appreciate hoặc appreciatest¹ appreciates hoặc appreciateth¹ appreciate appreciate appreciate Quá khứ appreciated appreciated hoặc appreciatedst¹ appreciated appreciated appreciated appreciated Tương lai will/shall² appreciate will/shall appreciate hoặc wilt/shalt¹ appreciate will/shall appreciate will/shall appreciate will/shall appreciate will/shall appreciate Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they Hiện tại appreciate appreciate hoặc appreciatest¹ appreciate appreciate appreciate appreciate Quá khứ appreciated appreciated appreciated appreciated appreciated appreciated Tương lai were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate were to appreciate hoặc should appreciate Lối mệnh lệnh — you/thou¹ — we you/ye¹ — Hiện tại — appreciate — let’s appreciate appreciate —
Cách chia động từ cổ. Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh. Ngày xưa, ở ngôi thứ nhất, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh.

Tham khảo < sửa>

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng mister-map.comệt miễn phí (chi tiết)
Lấy từ “http://mister-map.com/w/index.php?title=appreciate&oldid=1795692”

Xem thêm: Ok Ae Lâu Rồi Chưa Online Tui Xẽ Đưa Ra, A Ninja Dude: Ninja School

Thể loại: Mục từ tiếng AnhNgoại động từChia động từĐộng từ tiếng AnhChia động từ tiếng AnhNội động từ

Related Posts