Từ Any Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Any

We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …

Đang xem: Any nghĩa là gì

Any doesn’t have a negative meaning on its own. It must be used with a negative word to mean the same as no. …
We use any and every to talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
We use any with of before articles (a/an, the), demonstratives (this, these), pronouns (you, us) or possessives (his, their): …
Any doesn’t have a negative meaning on its own. It must be used with a negative word to mean the same as no. …
We use any and every to talk about the total numbers of things in a group. Their meanings are not exactly the same: …
one of or each of, or a stated amount of (something that is more than one or has a number of parts), without saying which particular part is meant:
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên mister-map.com mister-map.com hoặc của mister-map.com University Press hay của các nhà cấp phép.
None of this, however, in any way invalidates previous conclusions about the rate at which the social classes are becoming related to one another.
irgendeiner/irgendeine/irgendeines, irgendwelcher/irgendwelche/irgendwelches, jeder/jede/jedes…

Xem thêm: ​ Juul Là Gì ? Vì Sao Juul Pod System Phổ Biến Nhất Tại Mỹ Juul Pod Là Gì

*

*

Trang nhật ký cá nhân

An article of clothing and a ray of sunshine: making uncountable nouns countable (2)

*

*

Thêm đặc tính hữu ích của mister-map.com mister-map.com vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi.
Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập mister-map.com English mister-map.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng

Xem thêm: Economic Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Bản Chất Của Kinh Tế Phát Triển

{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}

Related Posts