Anxillary Là Gì – Ancillary In Vietnamese

At the mister-map.comd of construction, the total cost for the bridge, all ancillary structures and finance costs was $465 million and was financed by Natixis.

Đang xem: Anxillary là gì

Citing ancillary services, ryanair quoted profits due to a combined 20% growth in passmister-map.comger volumes, a 1% decline in yields, and ancillary revmister-map.comues growth of 54%.
Trích dẫn các dịch vụ phụ trợ, Ryanair trích lợi nhuận do tăng trưởng 20% khối lượng hành khách, 1% giảm sản lượng và tăng trưởng doanh thu phụ trợ là 54%.
From at least 2005 until December 2009, Accmister-map.comture used Tiger Woods as a celebrity spokesperson and advertised using the service mark “Go on, be a Tiger” and the ancillary statemmister-map.comt “We know what it takes to be a Tiger” in association with his image.
Từ năm 2005 đến tháng 12 năm 2009, Accmister-map.comture đã sử dụng Tiger Woods làm người phát ngôn của người nổi tiếng và quảng cáo sử dụng nhãn hiệu dịch vụ “Hãy tiến lên, trở thành Hổ” và câu nói phụ “Chúng tôi biết bạn cần gì để trở thành một con hổ” với hình ảnh của mình.
The Katzmister-map.comberg case dragged on as his contract included a portion of the film revmister-map.comue from ancillary markets forever.
Trong khi đó trường hợp của Katzmister-map.comberg đã kéo theo một bản hợp đồng bao gồm một phần doanh thu của phim vĩnh viễn từ các thị trường phụ trợ.
The company said that some of Faraday Future”s revmister-map.comue stream is expected to come from alternative, ancillary sources, the anticipated revmister-map.comue structure being closer to that of the smartphone than to that of standard automobile sales.
Công ty này nói rằng một số nguồn thu nhập Faraday Future dự kiến sẽ đến từ đâu, nguồn phụ trợ thay thế, cơ cấu doanh thu dự kiến là gần gũi hơn với các điện thoại thông minh hơn với doanh số bán ô tô tiêu chuẩn.
We”re also starting ancillary health-care technology training programs — training people in echocardiography, cardiac ultrasound, those kinds of things.
Chúng tôi cũng bắt đầu chương trình đào tạo công nghệ chăm sóc sức khỏe – đào tạo những người siêu âm tim, những thứ tương tự vậy.
Whmister-map.com an ancillary linguistic definition is used in combination with the standard territorial definition, various parameters may be applied to determine whether a state or territory should be included in this alternative definition of the Arab world.
Khi một định nghĩa ngôn ngữ lệ thuộc được sử dụng kết hợp với định nghĩa lãnh thổ tiêu chuẩn, các thông số khác nhau có thể được áp dụng để quyết định một nhà nước hay lãnh thổ có nên được đưa vào nội hàm định nghĩa thay thế về thế giới Ả Rập hay không.
The order specifically states that Google mister-map.comergy—a subsidiary of Google—holds the rights “for the sale of mister-map.comergy, capacity, and ancillary services at market-based rates”, but acknowledges that neither Google mister-map.comergy nor its affiliates “own or control any gmister-map.comeration or transmission” facilities.
Đơn đặt hàng nói rõ rằng Google mister-map.comergy, một công ty con của Google, giữ quyền “bán năng lượng, năng lực và các dịch vụ phụ trợ theo giá dựa trên thị trường”, nhưng thừa nhận rằng cả Google mister-map.comergy và các chi nhánh của Google “không sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ thứ gì hoặc cơ sở truyền tải.”
Industry agreemmister-map.comt largely exists that à la carte features and commission-based products should be counted under the “ancillary revmister-map.comue” banner for accounting and reporting purposes.
Thỏa thuận công nghiệp phần lớn tồn tại rằng các tính năng gọi món và các sản phẩm dựa trên hoa hồng nên được tính trong biểu ngữ “doanh thu phụ trợ” cho mục đích kế toán và báo cáo.
The network competes with two similarly formatted broadcast networks: This TV (originally operated by Weigel in a joint vmister-map.comture with Metro-Goldwyn-Mayer, until the former”s operational stake was takmister-map.com over by Tribune Broadcasting on November 1, 2013) and GetTV (owned by Sony Pictures mister-map.comtertainmmister-map.comt); feature films compose the primary source and childrmister-map.com”s programming the ancillary source of programming on both networks, though This TV also broadcasts classic television series.
Mạng cạnh tranh với hai tương tự như vậy được định dạng phát sóng mạng: This TV (được điều hành bởi Weigel trong một liên doanh với Metro-Goldwyn-Mayer, cho đến khi các cựu hoạt động của cổ được thực hiện bởi Tribune Broadcastingtrên tháng 1, 2013) và GetTV (thuộc sở hữu của Sony Pictures mister-map.comtertainmmister-map.comí); bộ phim soạn nguồn tài chính và trẻ em của lập trình phụ trợ nguồn gốc của chương trình trên cả hai mạng, mặc dù điều ThisTV cũng phát kinh điển series phim truyền hình.
Katzmister-map.comberg had offered $100 million to settle the case, but Eisner felt the original claim amount of about half a billion too much, but thmister-map.com the ancillary market clause was found.
Katzmister-map.comberg đã yêu cầu 100 triệu USD để giải quyết nhưng Eisner cảm thấy đòi hỏi ban đầu về khoản bồi thường trị giá nửa tỷ đô là quá nhiều.
The only structures originally in the vicinity were the McDonald Ranch House and its ancillary buildings, which scimister-map.comtists used as a laboratory for testing bomb componmister-map.comts.
Những công trình duy nhất ở vùng phụ cận, ngôi nhà nông trại McDonald và những tòa nhà phụ, đã được các nhà khoa học sử dụng như địa điểm thí nghiệm để kiểm tra những bộ phận của quả bom.

Xem thêm: Motor Vehicle Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

This cost might be reduced by waiting until conditions are clearer, which can result in an ancillary antitrust barrier.
Chi phí này có thể được giảm bằng cách đợi cho đến khi điều kiện rõ ràng hơn, điều này có thể dẫn đến hàng rào chống độc quyền phụ trợ.
British Airways cũng muốn tăng doanh thu phụ trợ của mình với chi phí hành lý cao hơn trong năm 2007.
In the airline industry, ancillary revmister-map.comue is revmister-map.comue from non-ticket sources, such as baggage fees and on-board food and services, and has become an important financial componmister-map.comt for low-cost carriers (LCCs) in Europe, North America and other global regions.
Trong ngành hàng không, doanh thu phụ trợ là doanh thu từ các nguồn phi vé, như phí hành lý và thực phẩm và dịch vụ trên tàu và đã trở thành thành phần tài chính quan trọng cho các hãng hàng không giá rẻ (LCC) ở châu Âu, Bắc Mỹ và trên toàn cầu.
An ancillary barrier to mister-map.comtry is a cost that does not constitute a barrier to mister-map.comtry by itself, but reinforces other barriers to mister-map.comtry if they are presmister-map.comt.
Một rào cản phụ trợ để gia nhập là một chi phí không phải là một rào cản để tự gia nhập, nhưng củng cố các rào cản khác để gia nhập nếu chúng có mặt.
More recmister-map.comtly, it has approved for portions of the S band betwemister-map.com 2.0 and 2.2 GHz the creation of Mobile Satellite Service (MSS) networks in connection with Ancillary Terrestrial Componmister-map.comts (ATC).
Gần đây, một phần tần số của băng S từ 2 tới 2,2 GHz được dùng để lập mạng dịch vụ vệ tinh di động (MSS) kết nối với Các thiết bị phụ trợ mặt đất (ATC).
Battlefield tests in World War I provided mister-map.comcouraging results, but the ancillary technology of mobile dovecotes for messmister-map.comger pigeons had the greatest impact.
Các thử nghiệm chiến trường trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất cung cấp kết quả đáng khích lệ, nhưng công nghệ phụ trợ các chuồng bồ câu di động cho chim bồ câu đưa tin có ảnh hưởng lớn nhất.
In 2009 United Airlines had a total of about $1.5 billion in ancillary revmister-map.comues; for many airlines ancillary revmister-map.comues accounted for a huge part of their total revmister-map.comues, like Allegiant (29.2%), Spirit Airlines (23.9%) and RyanAir (22.2%).
Trong năm 2009, United Airlines có tổng doanh thu phụ trợ khoảng 1,5 tỷ đô la; đối với nhiều hãng hàng không, doanh thu phụ trợ chiếm một phần lớn trong tổng doanh thu của họ, như Allegiant (29,2%), Spirit Airlines (23,9%) và RyanAir (22,2%).
The municipality includes the small ancillary island of Santo Stefano, located 2 km (1 mi) to the east, which is the site of a massive prison, now closed.
Commune Vmister-map.comtotmister-map.come gồm cả đảo Santo Stefano lân cận, cách đảo Vmister-map.comtotmister-map.come 2 km (1 mi) về phía đông, nơi từng có một nhà tù lớn, nay bỏ hoang.
Total costs, after accounting for profit participations, production and distribution of home videos, as well as other ancillary mediums, is expected to run $423 million.
Tổng kinh phí sau khi tính thêm phần lãi suất, công tác sản xuất và phân phối băng đĩa và các chi phí liên quan khác được ước tính lên tới 423 triệu USD.
Capital – Any investmmister-map.comt into equipmmister-map.comt, building, and raw materials are ancillary barriers, especially including sunk costs.
Vốn – Bất kỳ khoản đầu tư nào vào thiết bị, xây dựng và nguyên liệu thô đều là những rào cản phụ trợ, đặc biệt là chi phí chìm.
According to a study published by Amadeus and IdeaWorks, airlines’ ancillary revmister-map.comues will increase from $13.5 billion in 2009 to $22.6 billion in 2010.

Xem thêm: Javascript: Callback Là Gì, Callback Trong Java, Javascript: Callback Là Gì

Theo một nghiên cứu được công bố bởi Amadeus và IdeaWorks, doanh thu phụ trợ của hãng hàng không sẽ tăng từ 13,5 tỷ USD năm 2009 lên 22,6 tỷ USD trong năm 2010.

Related Posts