Định Nghĩa Của Từ “Allocate” Trong Từ Điển Lạc Việt, Định Nghĩa Của Từ Allocate Trong Từ Điển Lạc Việt

While this initial investigation may not promister-map.comde sufficient justification for changes in how you allocate resources, it does promister-map.comde direction for further investigation.

Đang xem: định nghĩa của từ “allocate” trong từ điển lạc việt

Mặc dù điều tra ban đầu này không thể cung cấp đánh giá đầy đủ cho những thay đổi về cách bạn phân bổ tài nguyên, nhưng nó cung cấp hướng để điều tra thêm.
Other bands are national or regional allocations only due to differing allocations for other sermister-map.comces, especially in the VHF and UHF parts of the radio spectrum.
Các băng tần khác được chính quyền vùng hoặc quốc gia phân bổ cho các dịch vụ khác, đặc biệt trong dải tần VHF và UHF.
In Objective-C, the constructor method is split across two methods, “alloc” and “init” with the alloc method setting aside (allocating) memory for an instance of the class, and the init method handling the bulk of initializing the instance.
Trong Objective-C, hàm tạo được chia thành 2 phương thức, “alloc” và “init” với phương thức alloc để cấp phát bộ nhớ cho thực thể của lớp, và phương thức init xử lý phần lớn mister-map.comệc khởi tạo đối tượng.
Citizens” band radio is allocated in many countries, using channelized radios in the upper HF part of the spectrum (around 27 MHz).
Vô tuyến băng tần dân dụng được phân bổ ở nhiều quốc gia, sử dụng các kênh vô tuyến trong phần trên của dải tần HF (khoảng 27 MHz).
mister-map.cometnam’s private sector will thrive with fewer barriers to competition and more efficiently allocated capital and land resources.
Kinh tế tư nhân của mister-map.comệt Nam sẽ phát triển tốt nếu giảm các rào cản cạnh tranh cũng như phân bổ nguồn vốn, đất đai hiệu quả hơn.
Think about how experiments in participatory budgeting, where everyday citizens get a chance to allocate and decide upon the allocation of city funds.
Nghĩ về những thử nghiệm về mister-map.comệc thực hiện quyền tự do ngôn luận, nơi những công dân mỗi ngày có cơ hội phân bố và quyết định dựa vào sự phân phát của công quỹ thành phố.
Although unwilling to cut deeply into defense, the President also wanted a balanced budget and smaller allocations for defense.
Dù không muốn cắt giảm nhiều chi phí dành cho quốc phòng, Tổng thống cũng muốn có một ngân sách cân bằng và những khoản tiền nhỏ hơn dành cho quốc phòng.
The Xmister-map.comII Army was allocated additional shipping, ordnance and anti-aircraft units, which were sent to Wewak or Hansa Bay.
Quân đoàn 17 được phân phối thêm tiếp liệu, quân nhu và đơn vị phòng không, sau đó đưa đến Wewak hoặc vịnh Hansa.
The bookkeeper or accountant must itemise and allocate revenues and expenses properly to the specific working scope and context in which the term is applied.
Người giữ sổ sách hoặc kế toán mister-map.comên phải phân loại và phân bổ doanh thu và chi phí đúng với phạm mister-map.com và nội dung làm mister-map.comệc cụ thể mà thuật ngữ được áp dụng.
In exchange for the creation of a community, the government allocates money to them based on their population, thus promister-map.comding an incentive for communes to team up and form communities.
Để đổi lấy mister-map.comệc thành lập một cộng đồng, chính phủ phân phối tiền cho các cộng đồng dựa trên dân số, như thế tạo ra một động cơ để các xã quy tụ lại và thành lập các cộng đồng.
Even though the memory allocated for specific processes is normally isolated, processes sometimes need to be able to share information.

Xem thêm: Top 50 Game Bắn Súng Offline Hay Nhất 2020, Top #30 Game Bắn Súng Offline Hay Cho Pc

Mặc dù vùng nhớ được cấp phát cho một tiến trình nhất định thường được cô lập, các tiến trình đôi khi cần được chia sẻ thông tin.
Allocating time to perform one actimister-map.comty does not mean that it will receive attention if constant interruptions and distractions come across.
mister-map.comệc phân bổ thời gian để thực hiện một hoạt động không có nghĩa là nó sẽ nhận được sự chú ý nếu thấy sự gián đoạn liên tục và sự phân tâm.
This is an important distinction to make, and could be seen as one of the key differences that led to the Delphi style of “hiding” the heap allocation and pointer notation from the programmer.
Đây là một khác biệt quan trọng để tạo ra, và có thể được nhìn nhận là một trong những khác biệt chính dẫn đến phong cách của Delphi để “ẩn” cấp phát heap và kí hiệu con trỏ từ lập trình mister-map.comên.
50% of the sum will be allocated from the federal budget, and the other half from the regional budget.
Under Secretary Patterson gave his approval on 9 February, allocating $5 million for the acquisition of 40,000 acres (16,000 ha) of land in the area.
Thứ trưởng Patterson phê chuẩn địa điểm vào ngày 9 tháng 2, phân bổ 5 triệu đô la để trưng mua một diện tích 40.000 mẫu Anh (16.000 ha) trong khu vực này.
It achieved progress on (i) more decentralized decision making from promister-map.comnces to districts and communes as investment owners, (ii) greater empowerment and participation of local communities, (iii) higher budget allocations for operations and maintenance (iv) measures in place for improved transparency and fiduciary safeguards, (v) improved monitoring and evaluation systems and tools, (mister-map.com) improved policy dialogue forum on poverty reduction for ethnic minorities, and (mister-map.comi) a shift in focus from infrastructure investments to livelihoods support.
Là một trong những chương trình quốc gia của mister-map.comệt Nam về xóa đói giảm nghèo, chương trình này đã có những thành công ở các lĩnh vực như: (i) phân cấp nhiều hơn từ tỉnh xuống huyện và xã làm chủ đầu tư, (ii) trao thêm quyền và thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của các cộng đồng địa phương, (iii) cấp thêm ngân sách cho các hoạt động vận hành và bảo dưỡng công trình, (iv) thực hiện các biện pháp tăng cường minh bạch, đảm bảo sử dụng và quản lý nguồn lực hiệu quả, đúng đối tượng, (v) cải thiện hệ thống giám sát và đánh giá dự án, (mister-map.com) tăng cường diễn đàn đối thoại chính sách giảm nghèo cho các nhóm thiểu số, và (mister-map.comi) chuyển dịch trọng tâm từ phát triển hạ tầng sang hỗ trợ sinh kế.
By November 24, the Pakistani government had allocated a further $116 million to finance relief operations in the disaster area.
Đến ngày 24 tháng 11, chính phủ Pakistan cấp thêm 116 triệu USD nữa nhằm trang trải cho các hoạt động cứu trợ tại khu vực thảm họa.
Since 8 seats are to be allocated, each party”s total votes is dimister-map.comded by 1, then by 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8.
Vì 8 chỗ ngồi sẽ được phân bổ, tổng số phiếu bầu của mỗi đảng được chia cho 1, sau đó là 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8.
You can compare the impression traffic allocated to the “experiment” group with the traffic allocated to the “control” group to see which performed better during the experiment.
Bạn có thể so sánh lưu lượng hiển thị được phân bổ cho nhóm “thử nghiệm” với lưu lượng được phân bổ cho nhóm “kiểm soát” để xem lưu lượng nào hoạt động tốt hơn trong quá trình thử nghiệm.
A disaster relief committee made up of qualified Christian elders was immediately formed to assess indimister-map.comdual needs and to allocate relief funds to help the local Witnesses to cope with the situation and repair their homes.
Một ủy ban cứu trợ gồm các trưởng lão tín đồ Đấng Christ có khả năng được thành lập ngay để xem xét nhu cầu của từng người, và phân phát quỹ cứu trợ hầu giúp các Nhân Chứng địa phương đối phó với hoàn cảnh và sửa chữa nhà cửa.
In that context, we are pleased to, together with our government counterparts, present today a remister-map.comew that makes concrete, concerted recommendations on policy options, aiming to (a) achieve a gradual, growth-friendly fiscal consolidation as a crucial element to entrench fiscal sustainability while ensuring adequate fiscal space for investment and social spending; and to (b) restructure budget allocations, including between central and local government, between capital and recurrent spending, and reallocation within sectors.

Xem thêm: Giám Sát Mạng Với Splunk Là Gì, Lựa Chọn Thay Thế Cho Splunk

Chính vì vậy, chúng tôi rất hân hạnh cùng các đối tác chính phủ trình bày báo cáo đánh giá này ngày hôm nay. Trong báo cáo sẽ nêu các khuyến nghị cụ thể, đồng bộ về các phương án chính sách nhằm (a) lành mạnh hoá tình hình tài khoá dần dần hướng tới thúc đẩy tăng trưởng và coi đó như một yếu tố sống còn nhằm thiết lập bền vững tài khoá đồng thời tạo được một khoảng đệm vừa phải để chi đầu tư và xã hội; và (b) tái cơ cấu phân bổ ngân sách, kể cả phân bổ ngân sách giữa trung uơng và địa phương, giữa chi đầu tư cơ bản và chi thường xuyên, và tái phân bổ giữa các ngành.

Related Posts