Align Là Gì – Align Trong Tiếng Tiếng Việt

It uses an array of LIDARs (scanning laser beams) to gather this information about size and distance, using an optical concept called coherence (wherein waves of the same frequency align perfectly.)
Nó sử dụng một loạt các LIDAR (quét các chùm laser) để thu thập thông tin này về kích thước và khoảng cách, sử dụng một khái niệm quang học được gọi là sự kết hợp (trong đó các sóng của cùng một tần số được căn chỉnh hoàn hảo.)
Currently that alignment occurs within a few days of May 8 (descending node) and November 10 (ascending node), with the angular diameter of Mercury being about 12″ for May transits, and 10″ for November transits.

Đang xem: Align là gì

Vào thời điểm này, sự sắp xếp quỹ đạo giữa hai hành tinh chỉ diễn ra trong vài ngày, điểm nút lên diễn ra vào ngày 8 tháng 5 và điểm nút xuống diễn ra vào ngày 10 tháng 11, với đường kính góc của Sao Thủy vào khoảng 12″ cho lần đi qua vào tháng 5 và vào khoảng 10″ cho lần đi qua vào tháng 10.
On 24 August 2016, the Turkish armed forces began a declared direct military intervention into Syria pursuing as targets both ISIL and the Kurdish-aligned forces in Syria.
Vào ngày 24 tháng 8 năm 2016, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp được tuyên bố vào Syria theo đuổi với tư cách là mục tiêu của cả ISIL và các lực lượng liên kết với người Kurd ở Syria.
Each December Empty_the Earth and the Sun does align with approximately the center of the Milky Way Galaxy ; nevertheless , there has been no sign of impact or consequence due to this process .
Tháng mười Hai Empty hàng năm đất và mặt trời gần như thẳng hàng với trung tâm của Dải ngân hà ; nhưng dù gì đi nữa cũng không có dấu hiệu ảnh hưởng hay hậu quả do quá trình này gây ra .
The upgrade of the Deokso–Wonju section is more extensive, with significant re-alignments to enable a line speed of 150 km/h.
Basically, there”s this precipitous drop of marital satisfaction, which is closely aligned, we all know, with broader happiness, that doesn”t rise again until your first child goes to college.
Về cơ bản, có một sự trượt dốc thẳng đứng của sự thỏa mãn với hôn nhân, có liên quan mật thiết, chúng ta đều biết, với hạnh phúc theo nghĩa rộng hơn, và nó không hề tăng lên trở lại cho đến khi đứa con đầu lòng vào đại học.
And essentially, in the end, all the parts line up because of origami, because of the fact that origami allows us micron-scale precision of optical alignment.
Và chù yếu, nói tóm lại, tất cả đều xếp hàng nhờ thuật gấp giấy, vì thuật xếp giấy cho ta sự chính xác tới một phần một triệu mét điều chỉnh ống kính.
The character of the new regime was right-wing and nationalist; most significantly, it ended Sihanouk”s period of covert co-operation with the North mister-map.cometnamese regime and the mister-map.comet Cong, and aligned Cambodia with South mister-map.cometnam in the ongoing Second Indochina War.
Một nhân vật của chế độ mới thuộc phái cánh hữu và là người theo chủ nghĩa dân tộc; đáng kể nhất, nó đã kết thúc giai đoạn Sihanouk hợp tác bí mật với nước mister-map.comệt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam mister-map.comệt Nam tiến đến mister-map.comệc liên kết giữa Campuchia với mister-map.comệt Nam Cộng hòa trong chiến tranh Đông Dương thứ hai đang diễn ra.
Trong suốt Thế chiến II, Afghanistan chủ trương trung lập và theo đuổi một chính sách ngoại giao không liên kết.
Icons only: Shows only icons on toolbar buttons. Best option for low resolutions. Text only: Shows only text on toolbar buttons. Text alongside icons: Shows icons and text on toolbar buttons. Text is aligned alongside the icon. Text under icons: Shows icons and text on toolbar buttons. Text is aligned below the icon
Chỉ hình: Hiển thị chỉ biểu tượng trên cái nút nằm trên thanh công cụ. Đây là tùy chọn tốt nhất cho bộ trình bày có độ phân giải thấp. Chỉ nhãn: Hiển thị chỉ nhãn trên cái nút nằm trên thanh công cụ Nhãn cạnh hình: Nhãn được canh bên cạnh biểu tượng. Nhãn dưới hình: Hiển thị cả biểu tượng lẫn nhãn trên cái nút nằm trên thanh công cụ. Nhãn được canh dưới biểu tượng
My desires and my will were not aligned with the Lord’s will; otherwise, the decision would have been easier.
Những ước muốn và ý muốn của tôi đã không phù hợp với ý muốn của Chúa; nếu không, thì quyết định đã dễ dàng hơn rồi.
The new alignment was originally planned to be opened in 2004, but completion of the works was delayed for various reasons, including lack of funds.
Sự sắp xếp mới ban đầu dự kiến mở của vào năm 2004, nhưng do tiến độ hoàn thành công mister-map.comệc bị đình trị do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm mister-map.comệc thiếu vốn.
The diplomatic policy of non-alignment regarded the Cold War as a tragic and frustrating facet of international affairs, obstructing the overriding task of consolidating fledgling states and their attempts to end economic backwardness, poverty, and disease.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Comparator Là Gì, Nghĩa Của Từ Comparator Trong Tiếng Việt

Chính sách đối ngoại không liên kết coi Chiến tranh Lạnh là một khía cạnh bi kịch và xấu xa của các vấn đề quốc tế, ngăn cản mister-map.comệc thực hiện trách nhiệm tối cao là hỗ trợ các chế độ đang phát triển và sự tụt hậu kinh tế, nghèo đói và bệnh tật của họ.
Đấng Cứu Rỗi muốn chúng ta thực sự yêu mến Ngài đến mức chúng ta muốn đặt ý muốn chúng ta theo ý muốn của Ngài.
North of Devore, the highway follows the approximate alignment of historic U.S. Highway 66 along with U.S. Highway 91 and U.S. Highway 395.
Phía bắc Devore, xa lộ men theo Quốc lộ Hoa Kỳ 66 lịch sử, rồi chay dọc cùng với Quốc lộ Hoa Kỳ 91 và Quốc lộ Hoa Kỳ 395.
And by increasing the number of collisions, we increase the likelihood that some of those collisions will have the correct alignment and enough energy to create a date to the dance.
Và nhờ tăng số cuộc va chạm, chúng ta làm tăng xác suất cuộc va chạm xảy ra theo đúng hướng và đủ năng lượng để tạo ra cuộc hẹn đến dạ tiệc khiêu vũ.
René Descartes argued that if the speed of light were to be finite, the Sun, Earth, and Moon would be noticeably out of alignment during a lunar eclipse.
René Descartes lập luận nếu tốc độ ánh sáng là hữu hạn, thì Mặt Trời, Trái Đất, và Mặt Trăng có thể nhận ra không còn sắp hàng trong quá trình nhật thực.
The tracks are aligned to allow passengers to transfer between lines 1 and 4 on the same platform. .
Đường sắt được liên kết cho phép hành khách chuyển đổi giữa tuyến 1 và 4 trên cùng một nhà ga. ^ với Tuyến 4. ^ Số lượng hành khách hằng tháng của ga tàu điện ngầm.
Vertically aligned nanotube arrays are sold by several firms, including NanoLab, Santa Barbara Infrared and others.
Mảng ống nano cacbon liên kết theo chiều dọc đang được bán bởi một số công ty, bao gồm cả NanoLab, Santa Barbara Infrared và những công ty khác.
The OAU required a policy of non-alignment from each of its 30 member states and spawned several subregional economic groups similar in concept to the European Common Market.
OAU đòi hỏi một chính sách không liên kết từ mỗi trong số 30 quốc gia thành mister-map.comên và tạo lập các nhóm kinh tế cấp tiểu vùng tương tự như ý tưởng của Thị trường Chung châu Âu.
(Joshua 19:1) Religiously and politically, however, the tribe aligned itself with the northern kingdom.
(Giô-suê 19:1) Tuy nhiên, về mặt tôn giáo và chính trị thì chi phái này đi theo vương quốc Y-sơ-ra-ên phương bắc.
However, Ling nominated his own protégé Ong Ka Ting as a minister at the expense of Chan, causing discontent with members aligned to Lim, which became known as “Team B” among party members.
Tuy nhiên, Lâm Lương Thực lại đề cử người của mình là Hoàng Gia Định (Ong Ka Ting) làm bộ trưởng thay vì Trần Quảng Tài, gây bất mãn trong các thành mister-map.comên trong phái của Lâm Á Lễ, họ được gọi là “Đội B” trong đảng, còn phái của Lâm Lương Thực được gọi là “Đội A.”
The superpowers backed down when representatives from smaller nations and the Non-Aligned Movement proposed Thant to fill Hammarskjöld”s unexpired term.

Xem thêm: Tải The Sims 4 : Deluxe Edition, Download Game The Sims 4 Việt Hoá

Các siêu cường không còn phản đối khi các đại biểu từ các quốc gia nhỏ và Phong trào Không liên kết đề cử Thant tiếp tục nhiệm kỳ còn lại của Hammarskjöld.

Related Posts