Adverb Clause Là Gì – Mệnh Đề Trạng Ngữ (Tiếng Anh)

Bài này sẽ giới thiệu về các loại mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh cũng như các đặc điểm của các loại mệnh đề này.

Đang xem: Adverb clause là gì

 

*

Mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh

1. Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn (adverbial clause of place)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn được bắt đầu bằng where (nơi mà) và wherever (bất cứ nơi nào).

Ví dụ:

She will go where you tell her. (Cô ta sẽ đi nơi mà bạn bảo cô ta.)

You can go wherever you like. (Bạn có thể đi bất cứ nơi nào mà bạn thích.)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn có chức năng của một phó từ.

2. Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản (adverb clause of concession)

a. Although/Even though/Though + clause (mặc dù, cho dù)

Ví dụ:

Although he was ill, he wasn’t absent from school.

Although/Though/Even though được dùng để chỉ sự tương phản. Chúng ta không được dùng Although/Though/Even thoughBut trong cùng một lúc.

Ví dụ:

Although it rained heavily, but they arrived at the airport on time. (incorrect)

Although it rained heavily, they arrived at the airport on time. (correct)

b. No matter: cho dù, có ý nghĩa tương tự như Although/Though/Even though. Theo sau nó là how, what, who, where.

No matter how = however

No matter who = whoever

No matter what = whatever

No matter where = wherever

Ví dụ:

No matter what you say, I won’t believe in that story.

= Whatever you say, I won’t believe in that story.

c. Ngoài ra chúng ta còn dùng Despite và In spite of (mặc dù) để diễn đạt sự tương phản.

In spite of + V-ing/Noun

Ví dụ:

In spite of the interesting film, she felt sleepy.

Sau despite có hai cách dùng:

Despite + N/V-ing

Ví dụ:

Despite the bad weather, they continued to play football.

Despite the fact that + clause

Ví dụ:

Despite the fact that they played well, they didn’t win the game.

3. Mệnh đề chỉ trạng ngữ chỉ lý do và cụm từ chỉ lý do (adverbial clause and phrases of reason)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do thường bắt đầu bằng:

Because/Since/As/Seeing that + clause: vì

Ví dụ:

Because it rained, we stayed at home.

Chú ý: Chúng ta cần tránh các lỗi sai sau:

Because it rained, so we stayed at home. (incorrect)

Because it rained, we stayed at home. (correct)

Ở ví dụ thứ nhất chúng ta dùng hai liên từ chỉ nguyên nhân – kết quả. Chúng ta không có cách dùng như vậy trong tiếng Anh mặc dù tiếng Việt vẫn thường dùng lối nói như thế.

Cụm từ chỉ lý do: Because of + N/V-ing

4. Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích (adverbial clauses of purpose)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích thường bắt đầu bằng:

So that = in order that: Cốt để, để mà

So that/ In order that + S + may/might/shall/should/can/could/will/would + V-bare infinitive

Ví dụ:

He studies hard so that he can pass the examination.

They started the journey early in order that they would get there on time.

5. Cụm phó từ chỉ mục đích (adverbial phrases of purpose)

Cụm phó từ chỉ mục đích thường bắt đầu bằng:

So as to= in order to = to + V-bare infinitive (để mà, cốt để)

Ví dụ:

She went to the bookstore to buy some books.

We kept silent in order to see the film.

Xem thêm: Chủ Đề 6: Cụm Động Từ Đi Với Look Into Là Gì, Look Into Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

6. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (adverbial clauses of the time)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thường được bắt đầu bằng:

When: khi

Ví dụ:

When he came, I had gone out.

After: Sau khi

Ví dụ:

After he had had breakfast, he went to school.

Before: trước khi

Ví dụ:

I’ll study English before I fly to England.

While: trong khi

Ví dụ:

While they were watching TV, the telephone rang.

Till/Until: cho đến khi

Ví dụ:

Don’t leave here until I come back.

As soon as: Ngay khi

Ví dụ:

I will call you as soon as I arrive at the place.

Since: Từ khi

Ví dụ:

We haven’t seen her since we left for Hanoi capital.

Whenever: Bất cứ lúc nào

Ví dụ:

You can use my computer whenever you like.

Just as: Ngay khi

Ví dụ:

She turned the light off just as she entered the room.

Chú ý: Chúng ta không được sử dụng thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

Ví dụ:

When it will rain, I usually stay at home. (incorrect)

When it rains, I usually stay at home. (correct)

7. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thể cách As và As if (adverbial clauses of manner with As and As if)

As: Như là

Ví dụ:

They acted as she was asked.

As if: Như thể là

Diễn tả việc người nói tin có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai (dùng với các thì hiện tại hoặc tương lai).

Ví dụ:

It looks as if it’s going to rain.

Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở hiện tại (dùng với thì quá khứ đơn hoặc với were).

Ví dụ:

He said as if he were my father.

Diễn tả việc người nói tin là khó hoặc không có thật ở trong quá khứ (dùng thì quá khứ hoàn thành).

Ví dụ:

He looks as if he had known what happened.

Xem thêm: configuration là gì

Trên đây là những kiến thức cơ bản về mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết sẽ mang lại một nguồn kiến thức mới cho bạn, đồng thời giúp bạn biết cách áp dụng phù hợp.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Tải về

Related Posts