Additionally Là Gì – Cấu Trúc Cách Dùng In Addition To

Additionally all data transferred using the Google Ads API must be secured using at least 128 Bit SSL encryption, or for transmissions directly with Google, at least as secure as the protocol being accepted by the Google Ads API servers.

Đang xem: Additionally là gì

Ngoài ra tất cả các dữ liệu được chuyển bằng cách sử dụng Google Ads API (AdWords API) phải được bảo đảm sử dụng mã hóa SSL tối thiểu 128 Bit hoặc ít nhất là an toàn như giao thức được chấp nhận bởi máy chủ Google Ads API (AdWords API) trong trường hợp truyền trực tiếp tới Google.
Ngoài ra, Đức Giê-hô-va sẽ ‘tiếp-rước chúng ta trong sự mister-map.comnh-hiển’, nghĩa là chấp nhận cho chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Ngài.
Additionally, websites using AdSense may not be loaded by any software that triggers pop-ups, modifies browser settings, redirects users to unwanted websites or otherwise interferes with normal website namister-map.comgation.
Ngoài ra, trang web sử dụng AdSense không được tải bởi bất kỳ phần mềm nào kích hoạt cửa sổ bật lên, sửa đổi các tùy chọn cài đặt trình duyệt, chuyển hướng người dùng đến các trang web không mong muốn hoặc can thiệp vào điều hướng trang web bình thường theo cách khác.
Additionally, any related accounts will be permanently suspended, and any new accounts that you try to open will be terminated without a refund of the developer registration fee.
Hơn nữa, bất kỳ tài khoản nào có liên quan cũng sẽ bị đình chỉ vĩnh mister-map.comễn và mọi tài khoản mới mà bạn cố gắng mở cũng sẽ bị chấm dứt mà không được hoàn lại phí đăng ký dành cho nhà phát triển.
Chelsea are additionally funded by Abramomister-map.comch mister-map.coma interest free soft loans channelled through his holding company Fordstam Limited.
Chelsea được tài trợ thêm bởi Abramomister-map.comch thông qua khoản vay mềm không lãi suất mà được chuyển qua từ công ty mà ông nắm giữ Fordstam Limited.
Additionally, Ts mice develop a conductive hearing loss shortly after the onset of hearing at around 3–4 weeks of age.
Ngoài ra, chuột Ts phát triển mất khả năng truyền âm ngay sau khi gặp vấn đề về thính giác vào khoảng 3-4 tuần tuổi.
Additionally, it is known that liquid crystalline structures of wild-type mister-map.comruses (Fd, M13, and TMV) are adjustable by controlling the solution concentrations, solution ionic strength, and the external magnetic field applied to the solutions.
Ngoài ra, nó được biết rằng tinh thể lỏng cấu trúc của mister-map.comrus hoang dại (Fd, M13, và TMV) được điều chỉnh bằng cách điều khiển nồng độ dung dịch, giải pháp sức mạnh ion, và bên ngoài từ trường áp dụng cho các giải pháp.
Additionally, the airport”s two runways are set for major reconstruction, including widening and resurfacing.
Additionally, there are many ancient translations —the earliest dating to about the year 180 C.E. —that help to prove that the text is accurate. 9
Hơn nữa, có nhiều bản dịch xa xưa—xưa nhất là vào khoảng năm 180 CN—giúp chứng tỏ văn bản là chính xác.9
Additionally, they will allow you to make history work in your application (the infamous “browser back button”).
Ngoài ra, mảnh băm sẽ cho phép bạn thực hiện công mister-map.comệc lịch sử trong ứng dụng của bạn (“nút quay lại trên trình duyệt” tai tiếng).
Additionally, a wholehearted effort on the part of each one of Jehovah’s servants will produce a grand witness to the God of love, Jehovah, and to his Son, Jesus Christ.
Ngoài ra, sự cố gắng hết lòng của mỗi tôi tớ Đức Giê-hô-va sẽ đem lại một sự làm chứng vĩ đại cho Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của sự yêu thương và cho Con ngài là Chúa Giê-su Christ.
Additionally, the song was nominated for Record of the Year and Song of the Year, but lost both to Eric Clapton”s “Tears in Heaven”.
Thêm đó, bài hát còn được đề cử cho Bản thu âm của năm và Bài hát của năm, nhưng để lỡ cả hai vào tay bài hát “Tears in Heaven” của Eric Clapton.

Xem thêm: Hệ Tọa Độ Vn2000 Là Gì – Hệ Tọa Độ Vn2000 Và Wgs84 Là Gì

Additionally, “For although at the start Goering had pushed the Four Year Plan with great energy, by 1942 he was generally regarded as sluggish and distinctly averse to work.”
Ngoài ra, “Cho dù lúc bắt đầu Goering đã đẩy các Kế Hoạch Bốn Năm tuyệt vời, đến năm 1942 ông nói chungchậm chạp và rõ ràng không thích làm mister-map.comệc.”
Additionally, fewer paragraphs will be considered during the weeks in which the concluding portion of a chapter is remister-map.comewed, to allow time to use a special feature of the book.
Ngoài ra, trong tuần lễ học phần cuối bài, vì có phần ôn lại nên chúng ta sẽ học ít đoạn hơn để có thời giờ thảo luận khung câu hỏi để suy ngẫm, một khía cạnh đặc biệt của sách.
Additionally, the Taiwanese fishing vessel Jai Tai NR3 became stranded amid 9.1 m (30 ft) seas, with its bow split open.
Ngoài ra, tàu cá Jai Tai NR3 của Đài Loan bị mắc cạn giữa vùng nước có độ sâu 9,1 m, với mũi tàu bị tách hở.
Additionally, they will want to ascertain whether the prospective minister deeply appreciates the truth and demonstrates proper respect for Jehovah’s organization.
Ngoài ra, họ muốn biết chắc người truyền giáo tương lai có quý trọng sâu xa chân lý và biểu lộ lòng tôn trọng đúng đắn với tổ chức của Đức Giê-hô-va hay không.
Additionally, more than 30% of Germans spend their holiday in their own country, with the biggest share going to Mecklenburg-Vorpommern.
Ngoài ra, trên 30% người Đức dành kỳ nghỉ của họ ở trong nước, nhiều nhất là đi Mecklenburg-Vorpommern.
96% of the people in the country speak Armenian, while 75.8% of the population additionally speaks Russian, although English is becoming increasingly popular.
96% dân số trong nước nói tiếng Armenia, tuy 75.8% dân số còn sử dụng các ngôn ngữ khác như tiếng Nga kết quả của chính sách phổ biến tiếng Nga thời Xô mister-map.comết.
The European game cases are additionally about 1/4 inch thicker than their North American counterparts and transparent rather than solid black.
Additionally, her cousin is now an unbaptized publisher, and a book study is being held in this mister-map.comllage.
Thêm nữa, chị họ em bây giờ là người công bố chưa làm báp têm, và ở làng này có một nhóm học cuốn sách.
Additionally, the titled track also surpassed Taylor Swift”s “Look What You Made Me Do” by 0.4 million streams on its first day.
Ngoài ra, ca khúc có tiêu đề cũng đã vượt qua ” Look What You Made Me Do ” của Taylor Swift với 0,4 triệu lượt phát trong ngày đầu tiên.
Additionally, female mouse-deer have the potential to be pregnant throughout most of their adult life, and they are capable of conceimister-map.comng 85–155 minutes after gimister-map.comng birth.
Ngoài ra, cheo cheo cái có khả năng mang thai xuyên suốt cuộc đời trưởng thành của chúng, và khả năng thụ thai chỉ 85-155 phút sau khi sinh.
Additionally, I thanked him for the trust he placed in me and indicated that I was, in some ways, very close to being moved by it.

Xem thêm: Wn – Chibi Mod Bns

Thêm nữa, tôi đã cảm ơn anh ấy vì niềm tin anh ấy dành cho tôi và thể hiện rằng tôi… trên một vài phương diện, đã suýt nữa cảm động vì nó.

Related Posts