Accumulation Là Gì ? Nghĩa Của Từ Accumulation Trong Tiếng Việt

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

accumulation

*

accumulation /ə,kju:mju”leiʃ/ danh từ sự chất đống, sự chồng chất, sự tích luỹ, sự tích lại, sự tích tụ, sự góp nhặt sự làm giàu, sự tích của sự tích thêm vốn (do lãi ngày một đẻ ra) đống (giấy má, sách vở…) sự thi cùng một lúc nhiều bằng (ở trường đại học)
sự bồi đắpsự bồi lắngaccumulation load: sự bồi lắng phù saaccumulation of mud: sự bồi lắng bùn cátsự chất đốngsự tích đọngaccumulation of mud: sự tích đọng bùnsự tích tụabsolute accumulation: sự tích tụ tuyệt đốiaccumulation load: sự tích tụ bàn cátaccumulation of particles: sự tích tụ hạtaccumulation of sediments: sự tích tụ phù safault line accumulation: sự tích tụ dọc đứt gãyfluvio glacial accumulation: sự tích tụ băng thủyfrost accumulation: sự tích tụ tuyếtheat accumulation: sự tích tụ nhiệtmarine accumulation: sự tích tụ do biểnplacer accumulation: sự tích tụ sa khoángrelative accumulation: sự tích tụ tương đốisediment accumulation: sự tích tụ phù sa (trong hồ chứa)sludge accumulation: sự tích tụ bùntích tụabsolute accumulation: sự tích tụ tuyệt đốiaccumulation disease: bệnh tích tụaccumulation electric-heating system: hệ thống sưởi điện tích tụaccumulation load: sự tích tụ bàn cátaccumulation of particles: sự tích tụ hạtaccumulation of sediments: sự tích tụ phù saarea of accumulation: vùng tích tụfault line accumulation: sự tích tụ dọc đứt gãyfluvio glacial accumulation: sự tích tụ băng thủyfrost accumulation: tích tụ tuyếtfrost accumulation: sự tích tụ tuyếtheat accumulation: sự tích tụ nhiệtice accumulation: tích tụ tuyếtmarine accumulation: sự tích tụ do biểnmoisture accumulation: tích tụ ẩmoil accumulation: tích tụ dầuplacer accumulation: sự tích tụ sa khoángplain of accumulation: đồng bằng tích tụrelative accumulation: sự tích tụ tương đốisediment accumulation: sự tích tụ phù sa (trong hồ chứa)sludge accumulation: sự tích tụ bùnsnow accumulation: tích tụ tuyếtstructure for the accumulation of petroleum: cấu trúc tích tụ dầu khízone of petroleum accumulation: vùng tích tụ dầu mỏLĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự bồi tụflood plain accumulation: sự bồi tụ đồng bằngsự tích lũyaccumulation of error: sự tích lũy sai sốaccumulation of errors: sự tích lũy sai sốplanned accumulation: sự tích lũy (theo) kế hoạchLĩnh vực: toán & tinsự chồng chấtsự tụaccumulation curveđường cong lũy tíchaccumulation curveđường cong tích lũyaccumulation cyclechu kỳ tích lũyaccumulation cyclechu trình tích lũyaccumulation diagram of drainage areabiểu đồ tích lũy diện tích thoát nướcaccumulation factorhệ số tích lũyaccumulation factornhân tử tích lũyaccumulation fundvốn tích lũyaccumulation fundsvốn tích lũyaccumulation hillđộ dốc tích lũyaccumulation lakehồ tích nướcaccumulation layerlớp tích lũyaccumulation of mudsự bùn chất đốngaccumulation of particlesmẫu hạtaccumulation of snowsự tuyết chất đốngaccumulation plainđồng bằng bồi tíchaccumulation pointđiểm tụaccumulation registerđăng ký tích lũyaccumulation reservoirbể tích nướcsự dồn lạisự tích lũyaccumulation of discount: sự tích lũy chiết khấubond discount accumulation: sự tích lũy giá chiết khấu trái phiếuimproper accumulation: sự tích lũy không đúnginventory accumulation: sự tích lũy hàng trữmonetary accumulation: sự tích lũy tiền tệsinking fund accumulation: sự tích lũy trả nợworker”s property accumulation: sự tích lũy tài sản của công nhântích lũyaccumulation account: tài khoản tích lũyaccumulation area: khu vực tích lũyaccumulation factor: công thức tích lũyaccumulation insurance: bảo hiểm tích lũyaccumulation of discount: sự tích lũy chiết khấuaccumulation schedule: bảng tích lũybond discount accumulation: sự tích lũy giá chiết khấu trái phiếucapital accumulation: tích lũy vốncapitalist accumulation: tích lũy tư bản chủ nghĩaimproper accumulation: sự tích lũy không đúnginventory accumulation: sự tích lũy hàng trữmonetary accumulation: sự tích lũy tiền tệprimary accumulation: tích lũy nguyên thủyprimitive accumulation: tích lũy ban đầuprimitive accumulation of capital: tích lũy tư bản nguyên thủyproperty accumulation savings contract: hợp đồng tiết kiệm tích lũy tài sảnpublic accumulation: tích lũy công cộngsinking fund accumulation: sự tích lũy trả nợstock accumulation: tích lũy trữ khoworker”s property accumulation: sự tích lũy tài sản của công nhântích tụaccumulation of excess cash balancesự dồn mặt dư thừaaccumulation of stockssự tích trữ hàng hóaaccumulation unitcơ sở tăng vốn đầu tưaudience accumulationtổng số khán thính giả (quảng cáo)capital accumulationhình thành vốncost accumulationsự tính dồn phí tổnimproper accumulationsự giữ lại tiền lãi phi phápsinking fund accumulationsự tích luỹ quỹ trả nợvoluntary accumulation plankế hoạch tự nguyện tích góp <ə,kju:mju"lei∫n> danh từ o sự tích luỹ, sự tích tụ, sự chất đống, sự chồng chất, sự tích lại, sự góp nhặt § commercial accumulation : sự tích luỹ có giá trị thưng mại, trữ lượng thưng mại § oil accumulation : sự tích tụ dầu § talus accumulation : sự tích tụ ở sườn, (hiện tượng) sườn tích § accumulation chamber : buồng tích tụ , thiết bị dùng trong phương pháp khai thác dầu. § accumulation of cuttings : sự tích tụ mùn khoan § accumulation of mud : sự tích tụ bùn § accumulation of petroleum : sự tích tụ dầu mỏ o sự lắng đọng

Related Posts