Nghĩa Của Từ : Access Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Access Trong Tiếng Tiếng Việt

Sự đến gần, sự cho vào, sự lui tới; quyền đến gần, quyền lui tới easy of access dễ đến gần, dễ lui tới difficult of access khó đến gần, khó lui tới to have access to somebody được gần gũi ai, được lui tới nhà ai

Đang xem: Access nghĩa là gì

Sự dâng lên (nước triều) the access and recess of the sea lúc triều lên và triều xuống ở biển

sự truy cập card key access sự truy cập theo khóa thẻ channel access sự truy cập kênh common user access (CUA) sự truy cập người dùng chung contention access sự truy cập tranh chấp control interval access sự truy cập khoảng điều khiển CUA (commonuser access) sự truy cập người dùng chung dynamic access sự truy cập động failure access sự truy cập sai hỏng file access sự truy cập tập tin immediate access sự truy cập trực tiếp immediate access sự truy cập tức thời inverted access sự truy cập ngược key access sự truy cập theo khóa keyed access sự truy cập theo khóa line number access sự truy cập số chỉ dòng MAC (mediumaccess control) sự truy cập môi trường multiple-key access sự truy cập nhiều khóa non uniform memory access (NUMA) sự truy cập bộ nhớ không đều NUMA (non-uniform memory access) sự truy cập bộ nhớ không đều outgoing access sự truy cập ra ngoài read-only access sự truy cập chỉ đọc simultaneous access sự truy cập đồng thời switched access sự truy cập chuyển mạch UMA (uniformmemory access) sự truy cập bộ nhớ đều UMA (uniformmemory access) sự truy cập bộ nhớ không đổi uniform memory access (UMA) sự truy cập bộ nhớ đều uniform memory access (UMA) sự truy cập bộ nhớ không đổi write access sự truy cập ghi

sự truy nhập direct access (DA) sự truy nhập ngẫu nhiên disk access sự truy nhập đĩa file access sự truy nhập tệp immediate access sự truy nhập nhanh immediate access sự truy nhập tức thời open access sự truy nhập mở parallel access sụ truy nhập song song parallel access sự truy nhập song song RDBA (remotedatabase access) sự truy nhập cơ sở dữ liệu read access sự truy nhập đọc remote access sự truy nhập từ xa sequential access sự truy nhập tuần tự serial access sự truy nhập nối tiếp serial access sự truy nhập tuần tự

truy đạt

Xây dựng

lối vào, sự truy nhập

Giải thích EN: 1. the freedom, ability, or legal right to pass from one point to another, as on a public right of way or on the sea.the freedom, ability, or legal right to pass from one point to another, as on a public right of way or on the sea.2. a means of entering or exiting a highway or expressway.a means of entering or exiting a highway or expressway.

Giải thích VN: 1. Quyền tự do, khả năng hoặc quyền hợp pháp để di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác., ví dụ như quyền đi trên phương tiện giao thông công cộng.

sự dâng lên (triều)
sự tiếp cận random access sự tiếp cận bất kỳ sequence access sự tiếp cận (theo) trình tự serial access sự tiếp cận (theo) trình tự

sự vào được

Xem thêm: #Ask5 Les Là Gì, Sb Và Fem Là Gì ? Các Dạng Khác Của Les Bạn Đã Biết Hết Chưa?

Kỹ thuật chung

cổng vào access balcony ban công vào nhà

dữ liệu access port cổng dữ liệu data access truy cập dữ liệu Data Access and Retrieval Technologies (group) (DART) các công nghệ truy nhập và khôi phục dữ liệu Data Access Language (DAL) Ngôn ngữ truy nhập dữ liệu Data Access Lines (DAL) các đường dây truy nhập dữ liệu Data Access Management/Manager (DAM) quản lý thiết bị quản lý truy nhập dữ liệu Data Access Object (DAO) đối tượng truy nhập dữ liệu Data Access Protocol (DEC”sDNA – Application Layer) (DAP) Giao thức truy nhập dữ liệu (Lớp ứng dụng DNA của DEC) DataBase Access Method (DBAM) phương pháp truy nhập cơ sở dữ liệu Derived Medium access control Protocol Data Unit (DMPDU) khối dữ liệu giao thức điều khiển truy nhập môi trường dẫn xuất Distributed Data Access (DDA) truy nhập dữ liệu phân tán Enterprise Data Access (EDA) truy nhập dữ liệu doanh nghiệp File Access Data Unit (FADU) khối dữ liệu truy nhập tệp Global Database Access (Nortel) (GDA) Truy nhập cơ sở dữ liệu toàn cầu (Nortel) limited access data dữ liệu truy cập hạn chế Local Access Data Transport (LADT) vận chuyển dữ liệu truy nhập nội hạt Microsoft Access Data Types Kiểu dữ liệu của Microsoft Access RDBA (remotedatabase access) sự truy nhập cơ sở dữ liệu Remote Data/Database/Document Access (RDA) Truy nhập dữ liệu/Cơ sở dữ liệu/Văn kiện từ xa Remote Database Access Unit (RDAU) khối truy nhập cơ sở dữ liệu từ xa Telematic Access Protocol Data Unit (TAPDU) Khối dữ liệu giao thức truy nhập viễn tin (Telematic)

đường dẫn access path đường dẫn truy cập access road đường (dẫn) vào access road đường dẫn lên cầu access road đường dẫn vào ga arrival sequence access path đường dẫn truy nhập thứ tự đến

đường nhánh
đường vào controlled access road đường vào kiểm soát được local access road đường vào riêng multiple access nhiều đường vào multiple access satellite vệ tinh có nhiều đường vào

lối vào
lối đi
tiếp cận access door cửa tiếp cận Access of ANSI Art (AAA) Tiếp cận bí quyết của ANSI access port cổng tiếp cận Access to and possession of Site tiếp cận và tiếp quản mặt bằng công trường Access to and possession of the Site tiếp cận và tiếp quản mặt bằng công trường Access to Site tiếp cận công trường Access to Works, Engineer tiếp cận công trình của kỹ sư access, authority for quyền tiếp cận ease of access tính dễ tiếp cận ease of access tính tiếp cận được Possession of the Site, access to and tiếp cận và tiếp quản mặt bằng công trường random access sự tiếp cận bất kỳ sequence access sự tiếp cận (theo) trình tự serial access sự tiếp cận (theo) trình tự

Xem thêm: ” Demand Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Demand Là Gì

truy cập

Giải thích VN: Truy tìm dữ liệu hoặc các chỉ lệnh chương trình của một ổ đĩa, hoặc của một máy tính khác được nối vào máy tính của bạn bằng mạng công tác hoặc modem.

ACB (accessmethod control block) khối điều khiển phương pháp truy cập access arm cơ cấu truy cập access arm tay truy cập access authority quyền truy cập Access Barred Signal (ABS) tín hiệu chặn truy cập access capability khả năng truy cập access card bìa truy cập access card cạc truy cập access card thẻ truy cập access category mục truy cập access channel control sự điều khiển kênh truy cập access charge phí truy cập access code mã truy cập access context ngữ cảnh truy cập access control điều khiển truy cập access control sự điều khiển truy cập access control sự kiểm soát truy cập access control field trường điều khiển truy cập access control list danh sách điều khiển truy cập access control system (ACS) hệ thống kiểm soát truy cập access control word từ điều khiển truy cập access delay sự trễ truy cập access environment môi trường truy cập access exception ngoại lệ truy cập access fee phí truy cập access for repair truy cập để sửa access information thông tin về truy cập access key khóa truy cập access key phím truy cập access level cấp truy cập access level mức độ truy cập access line đường truy cập access log sổ ghi truy cập access management quản lý truy cập access mechanism cơ chế truy cập access method phương pháp truy cập access method control block (ACB) khối điều khiển phương pháp truy cập access method interface (AMI) giao diện phương pháp truy cập access method routine chương trình phương pháp truy cập access method services (AMS) các dịch vụ phương pháp truy cập access mode chế độ truy cập access mode phương thức truy cập access name tên truy cập access network mạng truy cập access number số truy cập access option ứng lựa truy cập access path đường dẫn truy cập access permission phép được truy cập access permission quyền truy cập access permission sự cho phép truy cập access permissions quyền truy cập access point điểm truy cập access privileges đặc quyền truy cập access procedure thủ tục truy cập access protocol giao thức truy cập access provider nhà cung cấp truy cập access rate tốc độ truy cập access request signal tín hiệu yêu cầu truy cập access right quyền truy cập access right sự cho phép truy cập access rights quyền truy cập access secret information truy cập thông tin bí mật access slot khe truy cập access slot rãnh truy cập access speed tốc độ truy cập access switch lựa chọn truy cập access system hệ thống truy cập access time thời gian truy cập access type kiểu truy cập Access Unit (AU) khối truy cập access-control words từ điều khiển truy cập ACL (accesscontrol list) Danh sách Kiểm soát Truy cập ACS (accesscontrol system) hệ thống kiểm soát truy cập aequential access truy cập tuần tự AMI (AccessMethod Interface) giao diện phương pháp truy cập AMS (accessmethod service) các dịch vụ phương pháp truy cập application configuration access protocol (ACAP) giao thức truy cập cấu hình ứng dụng assigned access name tên truy cập được gán assigned access name tên truy cập gán average access time thời gian truy cập trung bình BAM (basicaccess method) phương pháp truy cập cơ bản basic access level mức truy cập cơ bản basic access method phương pháp truy cập cơ bản basic direct access method (BDAM) phương cách truy cập trực tiếp cơ bản basic direct access method (BDAM) phương pháp truy cập trực tiếp cơ bản basic partitioned access method (BPAM) phương pháp truy cập phân chia cơ bản basic sequential access method (BSAM) phương cách truy cập tuần tự cơ bản basic sequential access method (BSAM) phương pháp truy cập tuần tự cơ bản basic telecommunication access method (BTAM) phương pháp truy cập viễn thông cơ bản BDAM (basicdirect access method) phương pháp truy cập trực tiếp cơ bản block oriented random access (BORAM) truy cập ngẫu nhiên hướng khối BPAM (basicpartitioned access method) phương pháp truy cập phân chia cơ bản BSAM (BasicSequential Access Method) Phương Pháp Truy Cập Tuần Tự Cơ Sở-BSAM BTAM (basictelecommunication access method) phương pháp truy cập viễn thông cơ bản CALC (customeraccess line charge) cước phí đường dây truy cập khách hàng cap (competitiveAccess Provider) nhà cung cấp truy cập cạnh tranh card key access sự truy cập theo khóa thẻ card random access memory (CRAM) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên thẻ Card Random Access Memory (CRAM) thẻ nhớ truy cập ngẫu nhiên Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA-CA) đa truy cập có tránh xung đột carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA-CD) đa truy cập có dò xung đột carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) đa truy cập nhận biết sóng mang dò tìm xung đột cartridge access station trạm truy cập hộp băng từ CDMA (CodeDivision Multiple Access) đa truy cập phân chia mật mã CDMA (codedivision multiple access) sự đa truy cập phân chia mã channel access sự truy cập kênh Client Access to Systems and Services (CLASS) truy cập khách hàng tới hệ thống và các dich vụ Code Division Multiple Access (CDMA) đa truy cập phân chia mật mã code-division multiple access (CDMA) sự đa truy cập phân chia mã common user access (CUA) sự truy cập người dùng chung Common User Access Architecture (CUAArchitecture) kiến trúc truy cập người dùng chung competitive access provider (CAP) nhà cung ứng truy cập cạnh tranh concurrent access đồng truy cập concurrent access truy cập cùng lúc contention access sự truy cập tranh chấp control interval access sự truy cập khoảng điều khiển CRAM (cardrandom access memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên trên cạc CSMA/CA (carriersense multiple access with collision avoidance) đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột CUA (commonuser access) sự truy cập người dùng chung CUA architecture (commonuser access architecture) kiến trúc truy cập người dùng chung customer access area vùng truy cập của khách hàng damp (directaccess method) phương pháp truy cập trực tiếp DASD (directaccess storage device) thiết bị nhớ truy cập trực tiếp data access truy cập dữ liệu destination service access point (DSAP) điểm truy cập dịch vụ đích DIANE (directinformation access network for Europe) mạng truy cập thông tin trực tiếp châu âu digital access signaling system (DASS) hệ thống báo hiệu truy cập số direct access truy cập trực tiếp Direct Access Programming System (DAPS) hệ chương trình truy cập thẳng direct access storage device (DASD) thiết bị nhớ truy cập trực tiếp direct information access network for Europe (DIANE) mạng truy cập thông tin trực tiếp châu âu direct memory access (DMA) truy cập bộ nhớ trực tiếp-DMA direct memory access (DMA) truy cập trí nhớ trực tiếp disk access truy cập đĩa disk access time thời gian truy cập đĩa DRAM (dynamicrandom access memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động DSAP (destinationservice access point) điểm truy cập dịch vụ đích dynamic access sự truy cập động dynamic access truy cập động EDRAM (enhanceddynamic random access memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động nâng cao EDRAM (enhanceddynamic random access memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động tăng cường enhanced dynamic random access memory (EDRAM) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động cải tiến ETDMA (enhancetime division multiple access) đa truy cập phân chia thời gian nâng cao external access truy cập từ phía ngoài failure access sự truy cập sai hỏng Fair Access Policy (FAP) chích sách truy cập công bằng FAM (fastaccess memory) bộ nhớ truy cập nhanh fast access memory bộ nhớ truy cập nhanh fast-access memory (FAM) bộ nhớ truy cập nhanh FDMA (frequency-division multiple access) đa truy cập phân chia tần số field access function hàm truy cập trường file access sự truy cập tập tin file access truy cập tệp File Access Code (FAC) mã truy cập nhập tệp file access mode chế độ truy cập tập tin file access mode chế độ truy cập tệp tin file access structure cấu trúc truy cập tệp file transfer, access, and management (FTAM) sự truyền, truy cập và quản lý tập tin First Access Network (FAN) mạng truy cập thứ nhất Flexible Access System (FAS) hệ thống truy cập linh hoạt FRAM (ferroelectricrandom access memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sắt điện Frequency Division Multiple Access (FDMA) đa truy cập bằng chia tần số frequency-division multiple access (FDMA) đã truy cập phân chia tần số FTAM (filetransfer, access, and management) sự truyền truy cập và quản lý tập tin gain access to a file có khả năng truy cập (file) GAM (graphicsaccess method) phương pháp truy cập đồ họa graphics access method (OMI) phương trình truy cập đồ họa high speed access truy cập tốc độ cao IAM (intermediateaccess memory) bộ nhớ truy cập trung gian IAS (immediateaccess storage) bộ lưu trữ truy cập tức thời IAS (immediateaccess storage) bộ nhớ truy cập trực tiếp IMAP (InternetMessage Access Protocol) giao thức truy cập thông báo Internet IMAP (InternetMessage Access Protocol) Giao thức Truy cập Thông Điệp Internet immediate access sự truy cập trực tiếp immediate access sự truy cập tức thời immediate access storage bộ nhớ truy cập trực tiếp immediate access storage (lAS) bộ nhớ truy cập trực tiếp immediate access storage (lAS) bộ nhớ truy cập tức thời indirect access truy cập gián tiếp instantaneous access truy cập tức thời Interactive Mail Access Protocol (IMAP) giao thức truy cập thư tín tương tác intermediate access memory bộ nhớ truy cập trung gian intermediate access memory (IAM) bộ nhớ truy cập trung gian Internet access truy cập Internet Internet Message Access Protocol (IMAP) giao thức truy cập thông báo Internet inverted access sự truy cập ngược key access sự truy cập theo khóa keyed access sự truy cập theo khóa keyed access truy cập bằng phím keyed access truy cập theo khóa keyed sequential access method (KSAM) phương pháp truy cập tuần tự theo khóa KSAM (keyedsequence access method) phương pháp truy cập tuần tự theo khóa LAP (link (accessprocedure) thủ tục truy cập liên kết LAP (LinkAccess Protocol) giao thức truy cập liên kết LAPM (linkaccess procedure for modem) thủ tục truy cập liên kết cho modem level of access mức truy cập limited access data dữ liệu truy cập hạn chế line access truy cập theo tuyến line number access sự truy cập số chỉ dòng link access procedure quá trình truy cập kết nối link access procedure (LAP) thủ tục truy cập liên kết link access procedure for modem (LAPM) thủ tục truy cập liên kết cho model Link Access Protocol (LAP) giao thức truy cập liên kết logical access control sự điều khiển truy cập logic MAC (mandatoryaccess control) sự điều khiển truy cập bắt buộc MAC (mediumaccess control) sự truy cập môi trường MAC sublayer (mediumaccess control sublayer) lớp con điều khiển truy cập môi trường MACSAT (multipleaccess communications satellite) vệ tinh truyền thông đa truy cập mainframe access truy cập máy chính mandatory access control (MAC) sự điều khiển truy cập môi trường MAU (mediaaccess unit) bộ truy cập môi trường mean access time thời gian truy cập trung bình media access unit bộ truy cập môi trường medium access control (MAC) sự điều khiển truy cập bắt buộc medium access control sublayer (macsublayer) lớp con điều khiển truy cập môi trường memory access time thời gian truy cập bộ nhớ minimum access code mã truy cập tối thiểu MTAM (multileavingtelecommunication access method) phương pháp truy cập viễn thông xen kẽ multi-access computer máy tính đa truy cập multi-access network mạng đa truy cập multi-access system hệ đa truy cập multi-access system hệ thống đa truy cập multileaving telecommunication access method (MTAM) phương pháp truy cập viễn thông xen kẽ multiple access đa truy cập multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA) phương pháp đa truy cập multiple terminal access (MTA) đa truy cập thiết bị đầu cuối multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) đa truy cập multiple-access communications satellite (MACSAT) vệ tinh truyền thông đa truy cập multiple-access computer máy tính đa truy cập multiple-access virtual machine máy ảo đa truy cập multiple-key access sự truy cập nhiều khóa multistation access unit thiết bị truy cập đa trạm NAP (networkaccess point) điểm truy cập mạng net access truy cập mạng network access control kiểm soát truy cập mạng Network Access method (NAM) phương pháp truy cập mạng network access point điểm truy cập mạng network access point (NAP) điểm truy cập mạng Network Access server (NAS) server truy cập mạng non uniform memory access (NUMA) sự truy cập bộ nhớ không đều non uniform memory access machine máy truy cập bộ nhớ không đều non-registered access truy cập không đăng ký nonrandom access truy cập không ngẫu nhiên NUMA (non-uniform memory access) sự truy cập bộ nhớ không đều OAM (objectaccess method) phương pháp truy cập đối tượng object access method (OMA) phương pháp truy cập đối tượng on-line public access catalog (OPA) danh mục truy cập công cộng trực tuyến online access truy cập trực tuyến OPAC (on-line public access catalog) danh mục truy cập công cộng trực tuyến open access truy cập mở OSAM (overflowsequential access method) phương pháp truy cập tuần tự tràn outgoing access sự truy cập ra ngoài overflow sequential access method (OSAM) phương pháp truy cập tuần tự tràn PAM (Pagingaccess memory) bộ nhớ truy cập phân trang parallel access truy cập song song Physical Delivery Access Unit (PDAU) khối truy cập gửi vật lý PRAM (parallelrandom access machine) máy truy cập ngẫu nhiên song song Printer Access Protocol giao thức truy cập máy in quick access truy cập nhanh quick access storage bộ lưu trữ truy cập nhanh RAM (randomaccess memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên ( RAM) random access truy cập ngẫu nhiên random access truy cập trực tiếp random access memory bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên random access memory (RAM) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên random-access memory RAM bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) rapid access truy cập nhanh rapid access memory bộ nhớ truy cập nhanh rapid-access storage bộ nhớ truy cập nhanh RAS (RemoteAccess Server) máy chủ truy cập từ xa read only access chỉ truy cập để đọc read-only access sự truy cập chỉ đọc read-only access mode chế độ truy cập chỉ đọc read/ write random access memory bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên đọc ghi read/write access truy cập và ghi registered access truy cập đã đăng kí remote access truy cập từ xa resource access control facility (RACF) chương trình điều khiển truy cập tài nguyên resource access security an toàn truy cập nguồn resource access security sự an toàn truy cập nguồn SAM (sequentialaccess method) phương pháp truy cập tuần tự SAP (serviceaccess-point) điểm truy cập dịch vụ secure access management (MT) quản lý truy cập an toàn sequential access truy cập tuần tự sequential access device thiết bị truy cập tuần tự sequential access method (SAM) phương pháp truy cập tuần tự sequential access storage bộ nhớ truy cập tuần tự serial access truy cập nối tiếp serial access truy cập tuần tự serial access memory bộ nhớ truy cập nối tiếp serial access memory bộ nhớ truy cập tuần tự service access point (SAP) điểm truy cập dịch vụ simultaneous access sự truy cập đồng thời simultaneous access truy cập đồng thời slow access truy cập chậm slow access storage bộ nhớ truy cập chậm source service access point (SSAP) điểm truy cập dịch vụ nguồn specialized access truy cập đặc biệt SRAM (staticrandom access memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM) SSAP (sourceservice access point) điểm truy cập dịch vụ nguồn standard access list danh sách truy cập chuẩn standard access rate tốc độ truy cập chuẩn storage access truy cập bộ nhớ switched access sự truy cập chuyển mạch TAC (terminalaccess controller) bộ điều khiển truy cập đầu cuối TAF (terminalaccess facility) chương trình truy cập đầu cuối TCAM (telecommunicationsaccess method) phương pháp truy cập viễn thông TDMA (time-division multiptele access) sự đa truy cập phân thời Telecommunication Access Method phương pháp truy cập viễn thông telecommunications access method (TTCAM) phương pháp truy cập viễn thông terminal access controller (TAC) bộ điều khiển truy cập đầu cuối terminal access facility (TAF) chương trình truy cập đầu cuối time division multiple access đa truy cập phân chia thời gian-TDMA time division multiple access đa truy cập phân thời gian Time Division Multiple Access (TDMA) đa truy cập phân chia thời gian-TDMA to permit access cho phép truy cập track access time thời gian truy cập rãnh ghi transmission access truy cập đường truyền triple access truy cập bộ ba UACC (universalaccess authority) quyền truy cập đa năng UMA (uniformmemory access) sự truy cập bộ nhớ đều UMA (uniformmemory access) sự truy cập bộ nhớ không đổi unauthorized access truy cập không được phép (quyền) uniform memory access (UMA) sự truy cập bộ nhớ đều uniform memory access (UMA) sự truy cập bộ nhớ không đổi universal access authority (UACC) quyền truy cập chung VAX (virtualaccess extension) sự mở rộng truy cập ảo VCAM (VirtualCommunication Access Method) phương pháp truy cập truyền thông ảo video random-access memory (VRAM) bộ nhớ video truy cập ngẫu nhiên videotext access point điểm truy cập văn bản video virtual communication access method (VCAM) phương pháp truy cập truyền thông ảo virtual sequential access method (VSAM) phương pháp truy cập tuần tự ảo virtual storage access method (VSAM) phương pháp truy cập bộ nhớ ảo virtual telecommunications access method (VTAM) phương pháp truy cập viễn thông ảo VRAM (videorandom-access memory) bộ nhớ video truy cập ngẫu nhiên VSAM (virtualsequential access method) phương pháp truy cập tuần tự ảo VSAM (virtualstorage access method) phương pháp truy cập bộ nhớ ảo VTAM (virtualtelecommunications access method) phương pháp truy cập viễn thông ảo window random access memory (WRAM) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ wireless lan access point (WLAP) điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến wireless lan access point (WLAP) điểm truy cập mạng LAN không dây WLAP (wirelessLAN access point) điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến WRAM (windowrandom access memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ WRAM (windowrandom access memory) bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên cửa sổ-WRAM write access sự truy cập ghi zero-access instruction lệnh truy cập số không

Related Posts