a sense of là gì

Ý thức sense of responsibility ý thức trách nhiệm to labour under a sense of wrong bị giày vò vì biết mình có lỗi

Đang xem: A sense of là gì

Khả năng phán đoán, khả năng thưởng thức sense of beauty khả năng thưởng thức cái đẹp

Sự khôn ngoan; sự thông minh good (common) sense lẽ thường; lương tri person of sense người thông minh, người biết lẽ phải

Nghĩa, ý nghĩa these sentences do not make sense những câu này không có ý nghĩa gì cả what you say is true in a sense về một ý nghĩa nào đó thì điều anh nói là đúng

Ý nghĩa, tình cảm chung to take the sense of a meeting nắm ý nghĩ tình cảm chung của mọi người trong cuộc họp

to lose one”s senses mất trí khôn bất tỉnh nhân sự to talk sense nói khôn, không nói vớ vẩn

phương, chiều, ý nghĩa sense of describing the boundary chiều đi trên biên sense of an inequality chiều của một bất đẳng thức sense of orientation chiều định hướng sense of rotation (giải tích ) chiều quay negative sense chiều âm opposite sense chiều ngược lại positive sense chiều dương

hướng negative sense class lớp có hướng âm sense antenna ăng ten cảm biến hướng sense of orientation chiều định hướng sense of rotation hướng quay

Xem thêm: Demonstrative Là Gì – Nghĩa Của Từ Demonstrative

nhận biết carrier sense sự nhận biết sóng mang carrier sense multiple access with collision avoidance (CSMA/CA) đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (LAN) (CSMA/CA) đa truy nhập nhận biết nhà khai thác có tránh xung đột Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA-CD) đa truy nhập nhận biết nhà khai thác có phát hiện xung đột carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) đa truy cập nhận biết sóng mang dò tìm xung đột CSMA/CA (carriersense multiple access with collision avoidance) đa truy cập nhận biết sóng mang tránh xung đột Digital Sense Multiple Access (DSMA) đa truy nhập nhận biết số

phát hiện Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA-CD) đa truy nhập nhận biết nhà khai thác có phát hiện xung đột carrier sense signal-COR tín hiệu phát hiện sóng mạng carrier sense system hệ thống phát hiện sóng mạng sense remotely bộ phát hiện từ xa

noun faculty , feel , function , hearing , impression , kinesthesia , sensation , sensibility , sensitivity , sight , smell , taste , touch , ability , appreciation , atmosphere , aura , brains , capacity , clear-headedness , cleverness , cognizance , common sense , consciousness , discernment , discrimination , feeling , gumption * , imagination , insight , intellect , intelligence , intuition , judgment , knowledge , mentality , mind , premonition , presentiment , prudence , quickness , reason , reasoning , recognition , sagacity , sanity , sentiment , sharpness , smarts * , soul , spirit , tact , thought , understanding , wisdom , wit , acceptation , advantage , bottom line * , burden , core , definition , denotatiton , drift , gist , good , heart , implication , import , intendment , interpretation , logic , matter , meat * , meat and potatoes * , message , name of the game * , nature of the beast , nitty-gritty * , nuance , nub , nuts and bolts * , punch line * , purport , purpose , short , significance , significancy , signification , stuff , substance , thrust , upshot , use , value , worth , sensitiveness , perception , brain , brainpower , lucidity , lucidness , saneness , soundness , rationale , rationality , rationalness , connotation , denotation , intent ,
Lấy từ « http://mister-map.com/dict/en_vn/Sense »

Xem thêm: Wapego Mobile Communities Builder Expands To Africa, Wapego, Llc

Từ điển: Thông dụng | Toán & tin | Vật lý | Y học | Kỹ thuật chung | Xây dựng

Related Posts